Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Phrase Order
 1. Informal
 2. Formal
 3. Very Formal
Good morning.
 1. Ohayou.
 2. Ohayou gozaimasu.
Good evening.
Kombanwa.
Nice to meet you!
Hajimemashite!
How do you do? / Please be nice to me.
 1. Douzo yoroshiku.
 2. Yoroshiku onegaishimasu.
 3. Douzo yoroshiku onegaishimasu.
How are you?
 1. O-genki?
 2. O-genki desu ka?

I'm fine.
Genki desu.
What about you?
 1. Anata wa?
 2. O-genki desu ka?
Excuse me! / Thanks!
Sumimasen.
Please! / Please do!
(when offering e.g. a seat or an object or permission to enter the room)
Douzo.
Thank you.
 1. Doomo.
 2. Arigatou.
 3. Doomo arigatou.
 4. Doomo arigatou onegaishimasu.
No, thank you.
Iie, kekkou desu.
Do you speak English?
Anata wa eigo o hanashimasu ka?
Do you speak Japanese?
Nihongo o hanashimasu ka?
How do you say _________ in Japanese?
________  o nihongo de nante imasu ka?
Do you understand?
Wakarimasu ka?
Yes, I understand.
 1. Ee.
 2. Hai, wakarimasu.
No, I do not understand.
 1. Iie.
 2. Iie, wakarimasen.
Please speak slowly.
Yukkuri hanashite kudasai.
I'm sorry.
 1. Gomen.
 2. Gomenasai.
Please wait a moment.
 1. Chotto matte.
 2. Chotto matte kudasai.
What is your name?
 1. O-namae wa?
 2. O-namae wa nani desu ka?
What is his/her name?
Kare/ Kanojo no namae wa?
My name is ___________.
Watashi no namae wa __________ desu.
What is this/that?
Kore/Sore wa nan desu ka?
How much is this/that?
Kore/Sore wa ikura desu ka?
Please give me this/that.
Kore/Sore o kudasai.
Do you like it?
Suki desu ka?
I like it.
Suki desu.
I do not like it.
 1. Suki ja nai.
 2. Suki dewa arimasen.
I really like it.
Totemo suki desu.
I hate/extremely dislike it.
Kirai desu.
Where is _________ ?
___________ wa doko desu ka?
Toilet
Toire
Station
Eki
Bullet train
Shinkansen
Cinema
Eigakan
What time is it now?
Ima wa nan ji desu ka?
When is it?
Itsu desu ka?
Why?
Naze desu ka?
Do you have ___________ ?
___________ ga arimasu ka?
Please give me _____________.
_____________ o kudasai.
Big
Ookii
Small
Chiisai
Hot
Atsui
Cold
Samui
Expensive
Takai
Cheap
Yasui
New
Atarashii
Old
Furui
x of y cards Next >|