Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by Salous


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
NEURO TENTAFRÅGOR Äldre tentafrågor med korta svar Sahlgrenska
Från år: 050401 050603 051104 060113 001103 000602 070302
1. Nämn 2 typiska symtom på TIA (transitorisk ischemisk attack) från följande respektive kärlområden (tot 4p)
a) Carotis: (2p)
Amaurosis fugax, motoriska och sensoriska bortfall, afasi etc.
b) Vertebrobasilaris: (2p)
Yrsel, kranialnervsbortfall, balansstörningar, dubbelseende, homonyma synfältsbortfall, etc
2. Nämn två indikationer för Warfarin (Waran) efter genomgången TIA/stroke. (2p)
Upprepade TIA eller långvariga/allvarliga symtom och förmaksflimmer.
3. Vilken är den patofysiologiska bakgrunden till en dilaterad ljusstel pupill vid pågående inklämning? (1p)
Tryck mot okulomotoriusnerven på ipsilateral sida av hernierande del av hjärnan (mediala delen av temporalloben Inklämmning av hjärnstammen ⇒n oculomotorius komprimeras ⇒dilaterad ljusstel pupill
4. Vilka undersökningsfynd som talar för central skada: (3p) a) Muskelatrofi b) Patellarklonus c) Negativ Babinski d) Positiv snoutreflex e) Känselnedsättning bägge fötter f) Rigiditet höger arm g) Blindhet höger synfält h) Nedsatt kraft för dorsalflektion vänster fot
b, f, g
5. Utifrån följande statusfynd. Var sitter skadan (topiskt)? Försök att vara så precis som möjligt. Nämn en vanlig etiologi till sådan skada. (6p) a) Nedsatt kraft bägge underextremiteter samt nedsatt sensibiltet alla modaliteter till navelnivå? (1,5 p)
Ryggmärgsnivå ca Th 10, tumör ⇒myelit, infarkt.
b) Dropfot samt sensibilitetsnedsättning över fotryggen. I övrigt normal status.(1,5p)
N Peroneuspåverkan ⇒tryck mot nerven.
c) Svårigheter att finna ord ihop med högersidig svaghet i armen. (1,5p)
Hjärnskada i a cerebri medias utbredningsområde vä sida. Runt fissura sylvi. ⇒Stroke, tumör.
d) Ensidigt konstrigerad pupill och vakenhetssänkning. (1,5p)
Pons, tegmentumdelen ⇒stroke, MS.
6. Inom spinalskadevården förekommer följande (4st) begrepp. Förklara vad som menas med dem. (4p) a) Syringomyeli. (1p)
Långsträckt hålrum som bildats i anslutning till ryggmärgens centralkanal. Ger symtom som vid central ryggmärgsskada.
b) Central cord syndrome. (1p)
Blödning centralt som ger upphov till skada på ffa grå substans över några ryggmärgssegment. Ger bl.a. slappa pareser i armarna ihop med bortfall av smärta och temp i aktuella segment
c) Bennybildning. (1p)
Liten användning av skelettet ger en snabb urkalkning av skelettet. Detta ger kalknedslag ffa i muskler.
d) Spinal chock. (1p)
Trots central skada får patienten första veckan/veckorna slappa pareser.
7. Vilken bilddiagnostisk undersökning är mest lämpad för att visualisera följande (4p): a) Sk. plaque vid multipel scleros. (1p)
MR
b) Demens (1p)
Cerebral blodflödesmätning
c) Akut subarachnoidalblödning. (1p)
CT
d) Cerebral arteriell vaskulit (1p)
Konventionell angiografi
8. Inom epileptologin används klassificerande termer. (4p) a) Vad är den skillnaden mellan generaliserade och partiella epileptiska anfall patofysiologiskt? (1p)
Generaliserade ger EP-aktivitet i hela hjärnan men pariellat i ett lokaliserat område.
b) Vad är skillnaden mellan enkla och komplexa partiella anfall vad det gäller klinisk bild? (1p)
Enkla ⇒ingen medvetandepåverkan.
c) Vad är ett typiskt så kallat Jacksonanfall? Hur upplevs det av patienten? Är det generaliserat eller partiellt? (2p)
Partiellt anfall som sprider sig efter en sk Jacksonian march. Ryckningar börjar tex i fingrarna och sprider sig uppåt armen. Är ett enkelt partiellt anfall.
9. Migrän (hemicrania) är en vanlig sjkd (speciellt vanlig hos neurologer). Besvara följande kortfrågor: (3p) a) Enligt IHS kriterierna skall patienten uppfylla två av fyra uppställda kriterier. Nämn två av dessa kriterier. (1p)
Ensidig, pulserande eller bultande karaktär, måttlig-svår intensitet, försämring vid fysisk aktivitet.
b) Vilken duration har vanligtvis aurafenomen vid ett migränanfall? (1p)
Ca. 30 min (< 1 timma)
c) Beskriv två olika typer av aurafenomen. (1p)
Flimmerskotom, parestesier.
10. Beskriv kortfattat karakteristika för följande muskeltonusrubbningar och ange en typisk sjukdom där detta kan ses (4p) a) Rigiditet (1p)
Tonusökning, ej förenad med ökade sträckreflexer, ej hastighetsberoende ⇒Parkinsons sjukdom.
b) Paratoni (1p)
Tonusökning, karaktär av volontärt mothåll, ”gegenhalt”, uppstår vid ingrepp i patientens volontära rörelsemönster ⇒demens, frontallobspåverkan.
c) Dystoni (1p)
Onormal muskeltonus (muskelspänning) ⇒Huntington, Parkinsons sjd,
d) Hypotoni (1p)
Påtagligt låg tonus ⇒Cerebellära skador, Huntingtons sjukdom.
11. Du går under neurokursen med på jouren som sig bör. Du har denna lördags kväll haft turen att få gå med den legendariske ST-läkaren Alboreto Itaka. ST-läkaren sitter som bäst och förhör dig om gendefekta möss, i fikarummet när sökaren piper. Ni får av akutsköterskan reda på att det från Mölndalsambulansen kommit larm om att det är kvinna på väg in med sjunkande vakenhet. Man ber om omedelbar inställelse då ambulansen kommer att vara på plats om ca en minut. Ni går ut till akutrummet. Ni får veta att patienten är tidigare frisk. Hon har enligt medföljande sambo klagat över huvudvärk sista veckan. Hon brukar aldrig ha det annars. Båda satt och tittade på TV och patienten gick på toaletten. Han hörde sedan ett skrik och en duns och när han kom till toaletten var hon medvetslös och ryckte i ena armen. Vid undersökning är hon djupt vakenhetssänkt och har en dilaterad ljusstel pupill höger sida. (5p) a) Vilken diagnos misstänker ni genast? (1p)
SAB.
b) Vad blir det omedelbara handläggandet? (1p)
Kontakt med narkosläkare förberedande assisterad andning samt monitorering av vitala parametrar, inl grova kanyler, varna neurokirugen för en sannolik patient.
c) Vilken undersökning är det angeläget att få gjort så snart som möjligt? (1p)
CT-hjärna.
d) Om det skulle visa sig vara den misstänkta diagnosen. Vilka två typer behandlingar kan vara aktuella? (2p)
Operativ evakuering, drän och kateterburen, embolisering.
12. Under inspelningen av TVs- Spin city märker regissören att en av skådespelarna har svårt att klara sin roll. Han märker att vederbörande stundom är väldigt stel i rörelsemönstret och darrig och stundom i stora svårigheter att hålla kroppen i styr. Han har svårt att kordinera sig och utför ofrivilliga yviga rörelser. På direkt fråga framkommer att skådespelaren (J Fox) sedan ca 10 år har Parkinsons sjukdom. (8p) a) Nämn kardinalsymtomen för Parkinsons sjukdom. (3p)
Hypokinesi, rigiditet, vilotremor.
b) Vad kallas det stadium av sjukdomen som patienten har hamnat i? (1p)
Komplikationsfas, on-off.
c) Vilka mediciner finns idag att tillgå som symtomlindrande behandling? Det godkännes att du skriver grupp av medicin utifrån verkningsmekanism eller substans. Nämn minst två grupper. (2p)
Levodopa, dopaminreceptorantagonister, COMT-hämmare, (ev amantadin, antikolinergika)
d) På universitetssjukhusen erbjuds till utvalda pat mer avancerade metoder. Nämn två av dessa. (2p)
Apomorfinpump, dou-dopapump, subthalamuselektroder.
13. Du går jour på din kirurgplacering under AT. Du har precis tömt akuten för patienter och lagt dig då sökaren ringer. Det är en sköterska från en avdelning som uttrycker sin oro över en av patienterna. Han är 60 år, fd biförsäljare med ett mångårigt etylmissbruk. Han inlades för ett drygt dygn sedan pga av misstänkt pancreatit. Han har fallit några gånger på avdelningen och för några timmar sedan ramlat på toaletten och slagit i huvudet. Hon tycker att han efter detta att han ter sig förvirrad. Hon misstänker att han ådragit sig ett subduralhematom. Du stapplar upp till avdelningen. Du finner patienten på sitt rum orienterad till person men ej till tid och rum. Vid undersökning finner du att ögonen står konvergenta med abducenssvaghet bilateralt och livlig nystagmus i både vertikal och horisontalplan. Han har en ordentlig balansrubbning och går bredspårigt och ataktiskt. Han har svårutlösta reflexer. Neg Babinski bilateralt. Han medverkar ej till sensibilitetsundersökning. Han förnekar huvudvärk. (5p)[s126,435] a) Vilken diagnos tror du främst förklarar patientens symtom? (1p)
B1 (Tiamin) brist.
b) Vad i denna anamnes och status får dig att misstänka detta? (2p)
Konfusion, ataxi, ögonmuskelpares och blickpares.
c) Vilken behandling skulle i så fall vara aktuell? (2p)
Snabb injektion av Tiamin (100mg i.v), 250 mg de första dygnen.
14. Besvara följande om Myastenia gravis: (5p) [s131] a) Förklara kort mekanismen bakom sjukdomen. (1p)
a. Autoimmun sjukdom med antikroppar mot postsynaptiska Ach-receptorer i de motoriska ändplattorna.
b) Vad måste du fokusera på i ditt statustagande vid misstanke om detta tillstånd? (1p)
b. Uttröttbarhet
c) Nämn två undersökningar eller tester förutom status och anamnes som hjälper dig till diagnos (2p)
c. Tensilontest (edrofoniumklorid, en kolinesterashämmare), EMG visar neuromuskulär transmissionsdefekt, Anti-AChK-antikroppar i serum.
d) Vilken behandling är oftast aktuell att starta med? (1p)
d. Kolinesterashämmare 33
15. Besvara följande om Akustikusneurinom: (5p) [s 239] a) Nämn två typiska symtom. (2p)
a. Ensidig hörelnedsättning och ibland yrsel och ostadighetskänsla.
b) Vilken utredning är aktuell vid sådan misstanke? (1p)
b. MR, ev CT.
c) Vilka är de vanligaste komplikationerna vid operation? (2p)
c. N facialisskada, dövhet, även allmänna såsom infektion, blödning etc.
16. Gliom är den vanligaste intrakraniella tumörtypen. Besvara följande kortfrågor om dem: (6p) a) De graderas efter sin malignitetsgrad. På vilket sätt? Vad kallas de mest maligna? (2p)
a. Grad I-IV (låg till högmalign), glioblastoma multiforme.
b) Hur skiljer man malignitetsgraden radiologiskt? (2p)
b. Nekrotiseringar, barriärskada med kontrastläckage, infiltrativ och expansiv växt, mikrometastaser i CNS talar för högmalignitet
c) Beskriv det vanligaste handläggandet av en patient med ett litet lågmalignt gliom som debuterat med symtom i form av EP-anfall. (2p)
c. Krampprofylax och omkontroller radiologiskt för att följa eventuell malignifiering
x of y cards Next > >> >|